Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. ‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen u en ons bij de aankoop van Producten.
  2. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Producten aan u te verstrekken aan mits voldaan is aan de Algemene Voorwaarden.

iii. ‘Partij/Partijen’: u en/of wij

  1. ‘Product’: alle goederen die te koop aangeboden worden op hello@zwoong.be

 

  1. ‘U/uw’: de klant die een consument is in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
  2. ‘Wij/we/ons/onze/zwoong’: zoals vermeld in artikel twee van deze Algemene Voorwaarden

2 ONZE IDENTIFICATIE

Wie zijn wij:

De website hello@zwoong.be (hierna gezamenlijk: de “Website”) is een initiatief van: (hierna: “zwoong”, “Wij” en “Ons”)

Noordlaan 2

8520 Kuurne

België

BTW BE 0417.941.227

E-mail: hello@zwoong.be

Contact:

Bereikbaarheid: Maandag tot en met vrijdag

Telefoonnummer: +32 56 54 12 00

E-mailadres: hello@zwoong.be

3 TOEPASSING

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande, doen deze Algemene Voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.2 Wij houden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de koop, van toepassing tussen u en ons.

4 ONZE PRODUCTEN EN AANVAARDING

4.1 Zwoong doet alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken. De mogelijkheid bestaat echter dat er een klein verschil zit op de kleur die het Product echt heeft en de kleur die uw computerscherm toont.

4.2 Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website. Echter, wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit voor fouten die het gevolg zijn van onze nalatigheid en doen het mogelijke om u het Product te verschaffen dat u wenst.

4.3 Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of Algemene Voorwaarden.

4.4 We kunnen u niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Indien u een Product bestelt via de webshop dat uit voorraad is, dan informeren wij u zo vlug mogelijk per e-mail en heeft u het recht om uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product in onze webshop en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

4.5 Uw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op onze webshop. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de 4 kalenderdagen een bevestiging van het order versturen naar het door u opgegeven e-mail adres.

4.6 Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u met betrekking tot de bestelling waarbij u betrokken bent.

5 ONZE PRIJZEN

5.1 De prijzen van onze Producten staan vermeld op de website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle daar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

5.2 Zwoong heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

6 BETALING

6.1 Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat u de bestelling plaatst. Voor de betaling van onze Producten aanvaarden wij Mastercard, Visa, American Express, Apple Pay, Bancontact, Carte Bleue, CreditClick, iDEAL, in3, Maestro, Payconiq en PayPal

6.2 Zwoong kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

6.3 Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform van PAY. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien. Op deze betalingen zijn de algemene voorwaarden van PAY. van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

6.4 Zwoong stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door u verschuldigde bedragen. Zwoong behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

6.5 Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op u over van zodra u (of een door u aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken u er evenwel op attent dat hoewel u het Product na volledige betaling in eigendom houdt, u niet onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in artikel 12 (Intellectuele eigendomsrechten)) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of bij onze licentiegevers berusten.

6.6 U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt u zich ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde Producten zou zijn gelegd.

7 LEVERING

7.1 Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de vijf (5) werkdagen te leveren, tenzij anders vermeld bij het product.

7.2 U heeft de mogelijkheid te kiezen tussen levering aan huis of het laten leveren van de Producten in een verdeelpunt van Zwoong. Als u voor de laatste optie kiest, dan moeten uzelf uw Product gaan ophalen in het verdeelpunt.

7.3 Het is uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door de door u aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.

7.4 Zwoong doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name POSTNL & FEDEX/TNT. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

7.5 Wanneer Zwoong er niet in slaagt om de Producten op het met u overeengekomen tijdstip of binnen de vijf (5) werkdagen te laten leveren, kan u verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Zwoong niet levert binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Zwoong spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

8 HERROEPINGSRECHT

8.1 Wettelijk heeft u het recht om binnen veertien (14) dagen af te zien van uw aankoop. U, als klant van Zwoong daarentegen, beschikt over een herroepingsrecht van honderdtwintig (120) dagen. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen honderdtwintig (120) dagen vanaf dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Zwoong hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

8.2 Indien u uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zal Zwoong het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Zwoong zal instaan voor de retourkosten en zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

8.3 Als u wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet u dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Zwoong meedelen. Deze mededeling moet binnen de honderdtwintig (120) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar hello@zwoong.be.

8.4 In die mededeling moet u verplicht volgende informatie vermelden:

  • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Het ordernummer/referentienummer, dit kan u terugvinden op de bevestiging/factuur van de bestelling;
  • Een opsomming van de producten die u wenst terug te sturen uit uw bestelling;
  • Uw naam en adres;
  • Uw handtekening.

Vervolgens zal u met Zwoong overeenkomen wanneer het Product opgehaald kan worden door de externe partij aangeduid door Zwoong.

8.5 U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Zwoong is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat Zwoong de initiële aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.

 

9 GARANTIE

9.1 U, handelend in de bevoegdheid van consument zoals gedefinieerd wordt in art. I.1, 1° WER, beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar (2jaar). U kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de verkoop.

9.2 De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de twee jaar (2jaar) vanaf de levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

(a) Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

(b) Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als klant bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

9.3 Indien u van uw garantie wenst gebruik te maken, moet u ons zo snel mogelijk na het ontdekken van het gebrek, binnen de twee jaar (2jaar), op de hoogte brengen. Dit kan via hello@zwoong.be. Wij verzoeken u om ons terzake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).

9.4 Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige product.

9.5 U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Zwoong is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

9.6 De waarborg die u door Zwoong wordt aangeboden, geldt enkel en alleen bij fabricatiefouten. Alle vervormingen of beschadigingen die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere vervuilingen van menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet aangepaste of slecht geplaatste bodem vallen niet onder deze garantie.

9.7 De garantie geldt enkel voor producten voorzien van het Zwoong-label. Bij het verwijderen van dit label vervalt elke vorm van garantie.

9.8 Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.

9.9 Onze garantieperiode voor matrassen en toppers is 10jaar en is degressief, zie de tabel hieronder. Dit is enkel van toepassing op de matrassen en toppers. De garantieperiode gaat in bij levering, terug te vinden op het aankoopbewijs van uw product. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd. De percentages hieronder staan voor het procent korting je ontvangt op het omruilen van je product.

Eerste jaar t.e.m. derde jaar na aankoop

100% van de verkoopprijs

Vierde jaar t.e.m. vijfde jaar na aankoop

60% van de verkoopprijs

Zesde jaar t.e.m. achtste jaar na aankoop

40% van de verkoopprijs

Negende jaar t.e.m. tiende jaar na aankoop

20% van de verkoopprijs

 

Vb. Na 4 jaar heeft de matras of topper een mankement die niet door foutief gebruik van het product komt. Als het probleem niet hersteld kan worden dan krijgt u een volledig nieuw product met in dit geval 60% korting op de totaalprijs.

Na 6 jaar is dit 40% korting.

Na 9 jaar is dit 20% korting.

Tijdens de eerste 3 jaar is de omruiling gratis.

 

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout; Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

10.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Algemene Voorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

10.3 Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat u heeft betaald voor de aangekochte Producten.

 

11 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1 De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

12 INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

12.2 De inhoud van de website is eigendom van Zwoong. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige ander wijze te gebruiken.

 

13 KLANTENDIENST

13.1 Wij streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor u ter beschikking op het telefoonnummer +32 56 54 12 00, via e-mail op hello@zwoong.beof per post op het volgende adres Noordlaan 2, 8520 Kuurne. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

14 OVERMACHT

14.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil zoals, maar niet beperkt tot brand, stakingen en lock-outs, storm, overstroming, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, de niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, uitputting van de voorraad, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

14.2 In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan 3 maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van het Product dat door u werd betaald en niet werd geleverd).

15 ALGEMEEN

15.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaart, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Algemene Voorwaarden.

15.2 Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

15.3 Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

15.4 De Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen u en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen u en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

16 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

16.1 Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

16.2 U kan een geschil over deze Algemene Voorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

16.3 Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrift.